Nuotolinis mokymas

Rekomenduoja psichologas

Nuo 2020 m. kovo 30 d. paskelbto karantino laikotarpiu Elektrėnų pradinėje mokykloje ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-29 patvirtinta tvarka.

Klasių vadovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai informaciją tėvams (globėjams) ir / ar mokiniams skelbia elektroniniame dienyne „Mano dienynas“ (toliau – el. dienynas), taip pat informaciją gali teikti elektroniniu paštu, telefonu, socialiniuose tinkluose ar kitu, klasės bendruomenėje susitartu, būdu. 

Pagrindinė nuotoliniam mokymui(si) naudojama el. dienyno aplinka. Taip pat naudojami ir kiti šaltiniai (vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, kita popierinė medžiaga, internetiniai šaltiniai, mokytojo individualiai pagal poreikį pasirinkta virtuali aplinka). 

Pamokos organizuojamos pagal esamą tvarkaraštį (jei iškils būtinybė, jis bus koreguojamas).

Mokinių tėvai (globėjai) pirmiausiai bendrauja ir bendradarbiauja su klasės vadovu.

 

Rekomendacijos, kaip išvengti tinklų „lūžimo“ prasidėjus nuotoliniam mokymui.

Kiti svarbūs dokumentai

Rekomenduojami ištekliai ir kita pagalba