Vadovo veiklos ataskaitos ir metinės užduotys    

2021 m.

INFORMACIJA

                       Vadovaujantis VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ VEIKLOS VERTINIMO NUOSTATAIS, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 (pakeitimas 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-48), mokyklos vadovas iki sausio 20 d. parengia metų veiklos ataskaitą, paskelbia mokyklos interneto svetainėje.

                       Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo mokyklos interneto svetainėje turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai. Mokyklos taryba per 15 dienų nuo ataskaitos pateikimo, įvertinusi ataskaitą ir mokyklos bendruomenės siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo veiklos įvertinimo ir pateikia jį savivaldybės merui.

Mokyklos tarybos pirmininkas

2020 m.

2019 m.

2018 m.

2017 m.

2016 metai

2015 metai

2014 metai

2013 metai

2012 metai

2011 metai